FORMES DE PAGAMENT

PayPal: És una forma còmoda, ràpida i segura per realitzar les teves compres per internet. Després del procés de pagament, i una vegada finalitzada la compra seràs redirigit a Rosa Cortiella SHOP.

Targeta de crèdit: Si no comptes amb un compte PayPal pots efectuar el pagament mitjançant targeta de crèdit. Seràs reconduït a PayPal perquè emplenis les dades del pagament amb targeta i una vegada finalitzada la compra seràs redirigit a Rosa Cortiella SHOP.

Transferència bancària: Per fer ús d'aquesta opció, per favor, envia per a més informació un e-mail a shop@rosacortiella.com. Pots pagar en el compte bancari de Rosa Cortiella SHOP que et facilitarem, i tan aviat hàgim rebut l'ingrés la teva comanda serà enviada.
Important: El comprador haurà d'assumir íntegrament les comissions de la transferència. Si al cap de cinc (5) dies hàbils no s'hagués rebut el pagament, es cancel·larà la comanda per no bloquejar estoc.

Per països d'Àfrica, Àsia, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i Oceania només s'accepta el pagament a través de PayPal.


PREU

Els productes es venen al preu que s'indica més despeses d'enviament, sent vigent el que es recull al moment de la confirmació de la comanda per part del comprador.


MANERA D'ENVIAMENT I EMBALATGE

Tots els enviaments es realitzen mitjançant ENVIAMENT CERTIFICAT: lliuraments en les quals es garanteix la recepció mitjançant la signatura del destinatari o una persona autoritzada. Aquest servei disposa d'un número de seguiment per a major seguretat.

Tots els productes s'envien protegits amb embalatge de màxima protecció.


DESPESES D'ENVIAMENT I TERMINIS DE LLIURAMENT
(segons CORREOS Servicio postal y paquetería)

Rosa Cortiella SHOP lliura les comandes a CORREOS Servicio postal y paquetería en un termini màxim de 3 dies laborables. En aquest moment, rebràs un correu electrònic de confirmació de l'enviament de la comanda.

Productes MINIM Collection


Espanya: 5 € (3 dies laborables a partir confirmació de l'enviament)
Europa: 9 € (3-5 dies laborables a partir confirmació de l'enviament)
Estats Units, Canadà i països d'Àfrica, Àsia, Amèrica del Sud i Oceania: 13 € (5-10 dies laborables a partir confirmació de l'enviament)

Productos LAMPS Editions (PAPER, HYBRID, MUTANT) y COLORS Collection


Espanya: 8 € (3 dies laborables a partir confirmació de l'enviament)
Europa: 23 € (3-5 dies laborables a partir confirmació de l'enviament)
Estats Units i Canadà: 31 € (5-10 dies laborables a partir confirmació de l'enviament)
Països d'Àfrica, Àsia, Amèrica del Sud i Oceania: 39,50 € (5-10 dies laborables a partir confirmació de l'enviament)

Important: Els terminis de lliurament són orientatius. Rosa Cortiella SHOP no es responsabilitza en cap cas de les possibles demores de lliurament causades pels Serveis de Correus o Duana locals del país de destinació.Quan els productes hagin de ser lliurats fora de la Unió Europea Rosa Cortiella SHOPno es fa responsable del pagament de possibles taxes, impostos o drets d'importació establerts pel país de lliurament. Els imports que es reportin d'aquestes taxes, impostos o drets, no estan inclosos en el preu dels productes.


DEVOLUCIONS

Si per qualsevol motiu no estàs d'acord amb l'adquirit, pots optar per la devolució del producte notificant-ho mitjançant un e-mail a shop@rosacortiella.com. Disposes d'un termini de set (7) dies a partir del moment de la recepció de la mercaderia.
Important: Solament s'acceptarà la devolució si el producte es troba en perfectes condicions i en el seu embalatge original.

 Quan es rebi el producte i es comprovi el seu estat Rosa Cortiella SHOP t'abonarà l'import pagat a la teva targeta de crèdit. Si el motiu de la devolució no és per un error de Rosa Cortiella SHOP, el client correrà amb les despeses d'enviament generades per aquesta devolució.


CANVI DEL PRODUCTE PER TRENCAMENT

Si per algun motiu reps un producte que està trencat, per favor, comunica-ho mitjançant un e-mail a shop@rosacortiella.com. Disposes d'un termini de set (7) dies a partir del moment de la recepció de la mercaderia.
Important: És imprescindible que ens manis una foto a
shop@rosacortiella.com del producte trencat. Una vegada rebuda la fotografia procedirem a l'enviament del producte per a la seva substitució sense cap cost.


VALIDESA

Rosa Cortiella SHOP es reserva el dret a modificar aquestes condicions comercials sense previ avís. Els compradors de Rosa Cortiella SHOP accepten aquestes condicions generals de venda en el moment en què realitzen una comanda.


CONFIDENCIALITAT

La informació personal rebuda de cada client és confidencial i Rosa Cortiella SHOP es compromet a no comunicar-la i/o distribuir-la o vendre-la a un tercer.


COPYRIGHT

Els productes i les fotografies d'aquesta tenda estan protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual. Qualsevol mal ús pot ser perseguit per la llei.© 2015. Rosa Cortiella SHOP. Amorós i Cortiella, S.L. Tots els drets reservats.


________________________________________________________________________________________________FORMAS DE PAGO

PayPal: Es una forma cómoda, rápida y segura para realizar tus compras por internet. Después del proceso de pago, y una vez finalizada la compra serás redirigido a Rosa Cortiella SHOP.

Tarjeta de crédito: Si no cuentas con una cuenta PayPal puedes efectuar el pago mediante tarjeta de crédito. Serás reconducido a PayPal para que rellenes los datos del pago con tarjeta y una vez finalizada la compra serás redirigido a Rosa Cortiella SHOP.

Transferencia bancaria: Para hacer uso de esta opción, por favor, envía para más información un e-mail a shop@rosacortiella.com. Puedes pagar en la cuenta bancaria de Rosa Cortiella SHOP que te facilitaremos, y tan pronto hayamos recibido el ingreso tu pedido será enviado.
Importante: El comprador debe asumir íntegramente las comisiones de la transferencia. Si al cabo de cinco (5) días hábiles no se hubiera recibido el pago, se cancelará el pedido para no bloquear stock.

Para los países de África, Asia, América del Norte, América del Sur y Oceanía solamente se acepta el pago a través de PayPal.


PRECIO

Los productos se venden al precio que se indica más gastos de envío, siendo vigente el que se recoge en el momento de la confirmación del pedido por parte del comprador.


MODO DE ENVÍO Y EMBALAJE 

Todos los envíos se realizan mediante ENVÍO CERTIFICADO: entregas en las que se garantiza la recepción mediante la firma del destinatario o una persona autorizada. Este servicio dispone de número de seguimiento para mayor seguridad.

Todos los productos se envían protegidos con embalaje de máxima protección.


GASTOS DE ENVÍO Y PLAZOS DE ENTREGA (según CORREOS Servicio postal y paquetería)

Rosa Cortiella SHOP entrega los pedidos a CORREOS Servicio postal y paquetería en un plazo máximo de 3 días laborables. En este momento, recibirás un correo electrónico de confirmación del envío del pedido.

Productos MINIM Collection


España: 5 € (3 días laborables a partir confirmación del envío)
Europa: 9 € (3-5 días laborables a partir confirmación del envío)
Estados Unidos, Canadá y paises de África, Asia, América del Sur y Oceanía: 13 € (5-10 días laborables a partir confirmación del envío)

Productos LAMPS Editions (PAPER, HYBRID, MUTANT) y COLORS Collection
España: 8 € (3 días laborables a partir confirmación del envío)
Europa: 23 € (3-5 días laborables a partir confirmación del envío)
Estados Unidos y Canadá: 31 € (5-10 días laborables a partir confirmación del envío)
Paises de África, Asia, América del Sur y Oceanía: 39,50 € (5-10 días laborables a partir confirmación del envío)

Importante: Los plazos de entrega son orientativos. Rosa Cortiella SHOP no se responsabiliza en ningún caso de las posibles demoras de entrega causadas por los Servicios de Correos o Aduana locales del país de destino.Cuando los productos deban ser entregados fuera de la Unión Europea Rosa Cortiella SHOP no se hace responsable del pago de posibles tasas, impuestos o derechos de importación establecidos por el país de entrega. Los importes que devengan de dichas tasas, impuestos o derechos, no están incluidos en el precio de los productos.


DEVOLUCIONES


Si por cualquier motivo no estás de acuerdo con lo adquirido, puedes optar por la devolución del producto notificándolo mediante un e-mail a shop@rosacortiella.com. Para ello dispones de un plazo de siete (7) días a partir del momento de la recepción de la mercancía.
Importante: Solamente se aceptará la devolución si el producto se encuentra en perfectas condiciones y en su embalaje original.

 Cuando se reciba el producto y se compruebe su estado Rosa Cortiella SHOP te abonará el importe pagado a tu tarjeta de crédito. Si el motivo de la devolución no es por un error de Rosa Cortiella SHOP, el cliente correrá con los gastos de envío generados por esta devolución.
CAMBIO DEL PRODUCTO POR ROTURA 

Si por algún motivo recibes un producto que está roto, por favor, comunícalo mediante un e-mail a shop@rosacortiella.com. Para ello dispones de un plazo de siete (7) días a partir del momento de la recepción de la mercancía.
Importante: Es imprescindible que nos mandes una foto a 
shop@rosacortiella.com del producto roto. Una vez recibida la fotografía procederemos al envío del producto para su sustitución sin ningún coste.


VALIDEZ

Rosa Cortiella SHOP se reserva el derecho a modificar estas condiciones comerciales sin previo aviso. Los compradores de Rosa Cortiella SHOP aceptan estas condiciones generales de venta en el momento en que realizan un pedido.


CONFIDENCIALIDAD

La información personal recibida de cada cliente es confidencial y Rosa Cortiella SHOP se compromete a no comunicarla y/o distribuirla o venderla a un tercero.


COPYRIGHT

Los productos y las fotografías de esta tienda están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier mal uso puede ser perseguido por la ley.© 2015. Rosa Cortiella SHOP. Amorós i Cortiella, S.L. Todos los derechos reservados.


________________________________________________________________________________________________


ACCEPTED PAY FORMS


PayPal: After the order is process you are transfered to the safe PayPal payment platform. After the paying process, you are guided back automatically to site Rosa Cortiella SHOP.


Credit Card: You can pay by credit card. You will be redirected to PayPal to complete the data of your credit card. After the paying process, you are guided back automatically to site Rosa Cortiella SHOP.


Money transfer to make use of this option, please, send an e-mail to shop@rosacortiella.com for more information. You can pay to the specified bank account of Rosa Cortiella SHOP. As soon as we have received your payment, your order will be shipped.

Important: If the money transfer is international, you will have to support the whole bank commission. Depending on your bank, it can take up to 2-4 workdays until we receive your payment. If we don't receive your payment in five (5) days time, the order will be cancelled, to avoid blocking stock.


For countries in Africa, Asia, North America, South America and Oceania we only accept payment by PayPal.PRICES


The articles are sold at the specified prices plus shipping cost, the valid price is the one the client has accepted during the order process.MODE OF SHIPPING AND PACKING 


All shipments are made by REGISTERED MAIL: deliveries in which receipt is guaranteed by the signature of the consignee or an authorized person. This service provides tracking number for added security. 


All products are shipped with maximum protection and packaging into rigid box. SHIPPING COST AND TERMS OF SHIPPING

(estimate by national company CORREOS Servicio postal y paquetería)


Rosa Cortiella SHOP delivers the orders to CORREOS Servicio postal y paquetería in a maximum of 3 working days. We will send you an email once your order leaves our stock.


For products: MINIM Collection

Spain: 5 € (3 days from shipping confirmation)

Europe: 9 € (3-5 days from shipping confirmation)

United States, Canada and countries in Africa, Asia, South America and Oceanía: 13 € (5-10 days from shipping confirmation)


For products: LAMPS Editions (PAPER, HYBRID, MUTANT) and COLORS Collection

Spain: 8 € (3 days from shipping confirmation)

Europe: 23 € (3-5 days from shipping confirmation)

United States and Canada: 31 € (5-10 days from shipping confirmation)

Countries in Africa, Asia, South America and Oceania: 39,50 € (5-10 days from shipping confirmation)


Important: The indicated dates of shippment are approximate and the client will be informed of deviations. Rosa Cortiella SHOP is not responsible for possible delays caused by local Postal service or Customs office in the destination country.

When products are to be delivered outside of the European Union Rosa Cortiella SHOP is not responsible for payment of any fees, taxes or import duties imposed by the country of delivery. The amounts of these fees, taxes or duties are not included in the price of products. RETURNS


If for any reason you don't agree with the product acquired, you can choose to return the product sending an email notification to shop@rosacortiella.com. To do this you have a period of seven (7) days from the date of receiption of the goods.

Important: Return is only accepted if the product is in perfect conditions and in the original packaging. Once the product is received and it's correct status is ckecked, Rosa Cortiella SHOP will pay you back the amount paid through by credit card. Should the reason of the return not be a fault of Rosa Cortiella SHOP  the client has to bear the shipping costs generated by this return.PRODUCT CHANGE FOR BREAK


If for some reason you receive a product that is broken, please, send email to shop@rosacortiella.com. To do this you have a period of seven (7) days from the date of receiption of the goods.

Important: It is imperative that you send us a photography to shop@rosacortiella.com of the broken product. After receiving the photography we will send the product for replacement at no cost.VALIDITY


Rosa Cortiella SHOP reserves the right to modify at any time prices, articles, offers or any other Conditions without public announcement.

The client of Rosa Cortiella SHOP accept these general terms of sale at the time they place an order.CONFIDENTIALITY


Personal information received from each client is confidential and Rosa Cortiella SHOP undertakes not to communicate and/or distribute or sell.COPYRIGHT


The products and photographs of this shop are protected by the Law of Intellectual Property. The misusage can be prosecuted by law.


© 2015 Rosa Cortiella SHOP. Amorós i Cortiella, S.L. All rights reservation.